Home » Thư viện luận văn » Luận văn thạc sĩ » Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

viết thuê luận văn thạc sĩ
viết thuê luận văn thạc sĩ

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn

Cùng với sự phát triển và cạnh tranh hiện nay giữa các ngân hàng, để đạt được sự thành công thì việc duy trì, phát triển và chăm sóc phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng là yếu tố rất quan trọng đối với mọi ngân hàng . Do đó “quản trị quan hệ khách hàng” (Customer relationship management – CRM) là một phương pháp giúp các ngân hàng xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ lâu dài,chặt chẽ với khách hàng thông qua việc quản lý thông tin, nắm bắt nhu cầu và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh đồng thời gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Phương pháp “quản trị quan hệ khách hàng” (Customer relationship management – CRM) có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng Co- opBank Việt Nam nói riêng.
Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam là ngân hàng mới được thành lập nên việc xây dựng phương pháp “quản trị quan hệ khách hàng” (Customer relationship management – CRM) nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ bền vững, chặt chẽ giữa ngân hàng Co-op Bank với khách hàng tạo lợi nhuận lâu dài là việc cấp thiết hiện nay là viết thuê luận văn thạc sĩ.

Xuất phát từ vấn đề nêu trên tác giả chọn đề tài: “ Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam” với mong muốn đưa ra một số giải pháp phù hợp cho công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Co-opBank tỉnh Hà Nam.

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

3. Mục đích nghiên cứu
– Vê măt ly luân: Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận khach hàng và quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam

– Về mặt thực tiễn: Đánh giá đúng thực trạng khach hang va công tac quan tri quan hê khach hang cua Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam để nghiên cứu đưa ra các giải pháp mang tính hệ thống và khả thi nhằm thực hiện công tác quản trị khách hàng tại Ngân hàng Co-op Bank trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng của Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam.
Phạm vi nghiên cứu: Khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng của Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam trong giai đoan hiên nay. Các giải pháp nghiên cứu chủ yếu là giải pháp thuộc Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam. Đê tai chỉ nghiên cứu quan tri quan hê khách hàng của Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam. Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn

Luận văn sử dụng các phương pháp khác nhau trong nghiên cứu kinh tế làm cơ sở cho việc nghiên cứu, làm rõ bản chất và các nhân tố tác động đến quan tri quan hê khach hang Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam cùng với phương pháp phân tích , so sánh , đối chứng và dự báo để đánh giá thực trạng quan tri quan hê khach hang

của Ngân hàng Co-op Bank tỉnh Hà Nam, phương pháp khảo sát nghiên cứu để thu thập thông tin về cơ sở lý thuyết…
6. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1 – Lý luận về khách hàng và quản trị quan hệ

khách hàng

Chương 2 – Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng ngân

hàng Co-op bank tỉnh Hà Nam

Chương 3 – Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng của ngân hàng Co-op bank tỉnh Hà Nam

Từ khóa tham khảo:

viết thuê luận văn thạc sĩ

viết thuê luận văn cao học

viết thuê luận án tiến sĩ

bannerchuan3

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *