Home » Thư viện luận văn » Luận văn thạc sĩ » Luận văn thạc sĩ – Hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của Công ty xăng dầu KVI trên địa bàn Hà Nội

Luận văn thạc sĩ – Hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của Công ty xăng dầu KVI trên địa bàn Hà Nội

Luận văn thạc sĩ – Hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của Công ty xăng dầu KVI trên địa bàn Hà Nội

TÓM TẮT LUẬN VĂN
MỞ ĐẦU

Trong nội dung này đã đề cập một cách tổng quan về đề tài nghiên cứu. Trước tiên, luận văn khẳng định tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, với các lý do sau: (1) Vị trí, vai trò của tiêu thụ SP và quản trị tiêu thụ SP trong doanh nghiệp; (2) Môi trường kinh doanh XD đã và sẽ có sự thay đổi (Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và thế giới: AFTA; WTO; NĐ 84 CP về cơ chế kinh doanh XD, …) sẽ tác động tới hoạt động kinh doanh XD; (3) Do đòi hỏi nội tại từ DN: Trong điều kiện môi trường KD đang và sẽ có sự thay đổi,Quản trị tiêu thụ SPXD của Công ty nói chung và địa bàn trọng điểm – thủ đô Hà Nội nói riêng đã bộc lộ những mặt hạn chế cần sớm được hoàn thiện, nhằm giữ vững và khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Với lý do trên, vấn đề “Hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của Công ty xăng dầu KVI trên địa bàn Hà Nội” được chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh.

– Sau đó, đánh giá tổng quan về một số đề tài liên quan và xác
định hướng nghiên cứu của luận văn.

2. Một số đề tài nghiên cứu có liên quan đến luận văn

2.1. Một số đề tài có liên quan đến luận văn.

a) Trần Bảo Sơn, ” Hoàn thiện hệ thống phân phối XD ở Công ty xăng dầu KVI”, luận văn thạc sĩ – Đại học kinh tế quốc dân, 2006.
Luận văn đã làm rõ các khái niệm phân phối và hệ thống phân phối hàng hoá; luận giải các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống phân phối; đã khảo sát, phân tích hệ thống phân phối XD của Công ty xăng dầu khu vực I từ khi thành lập đến năm 2006 và chỉ ra những bất cập của các kênh trong hệ thống phân phối XD của Công ty. Trên cơ sở các dự báo, định hướng chung của ngành, luận văn đã đưa ra 8 định hướng , từ đó đề xuất hệ thống các giải pháp chủ

yếu nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối XD của Công ty xăng dầu khu vực I.
Tuy nhiên, những đóng góp về mặt lý luận cũng như thực tiễn thì luận văn mới chỉ đề cập đến hệ thống phân phối với tư cách là một nội dung của hoạt động quản trị tiêu thụ SPXD.

b) Bùi Duy Nhị, “Phân tích thực trạng kinh doanh của Công ty và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty xăng dầu Khu vực I”, luận án Thạc sỹ – Đại học kinh tế quốc dân,
2002
Luận văn đã làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh nói chung, kinh doanh XD nói riêng và vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh; đồng thời, nghiên cứu thực trạng hiệu quả kinh doanh XD của Công ty; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty xăng dầu khu vực I.
Luận văn đề cập nội dung hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Với các nội dung mà luận văn đề cập và giải quyết, tác giả đã phản ánh, phân tích trình độ lợi dụng các nguồn lực (nguồn nhân lực, tài sản, vốn) để đạt được mục tiêu mà Công ty đề ra, hay nói cách khác là xem xét sự tương quan giữa kết quả kinh doanh và sự hao phí nguồn lực. Tuy nhiên, luận văn chưa đi sâu nghiên cứu các nội dung của quản trị tiêu thụ SPXD với tư cách là một hoạt động cơ bản và giữ vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp kinh doanh XD.

c) Đỗ Quốc Hưng, “Biện pháp phát triển thị trường xăng dầu ở Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)”, luận văn thạc sỹ – Đại học Kinh tế quốc dân, 1998
Sau khi hệ thống hoá cơ sở lý luận về kinh doanh XD và thị trường XD; đồng thời, phân tích thực trạng thị trường XD ở Việt Nam; đề xuất việc kết hợp hài hoà ba quan điểm về phát triển thị trường XD ; từ đó, đề xuất một hệ thống các biện pháp cơ bản phát

triển thị trường XD.
Với phạm vi nghiên cứu trên, luận văn chỉ đề cập đến việc phát triển thị trường XD nói chung. Tuy nhiên, ở từng vùng thị trường lại có những đặc thù riêng, chính vì vậy, đối với từng vùng thị trường cụ thể cần có nghiên cứu sâu hơn, nhằm phát hiện ra những điểm khác biệt, từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm phát triển thị trường XD nói chung cũng như đẩy mạnh tiêu thụ SPXD nói riêng trên vùng thị trường đó.

d) Trần Đình Vũ, “Phát triển thị trường tiêu thụ Gas Petrolimex tại các tỉnh khu vực phía Bắc”, luận văn thạc sỹ – Đại học kinh tế quốc dân, 2005
Luận văn của tác giả đã hệ thống hoá cơ sở lý luận, tình hình thị trường tiêu thụ Gas của Công ty cổ phần Gas Petrolimex; từ đó, kiến nghị một số giải pháp cơ bản nhằm mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ Gas của Công ty cổ phần Gas Petrolimex tại các tỉnh phía Bắc.
Luận văn này cũng đề cập việc phát triển thị trường của hệ thống Petrolimex giống như đề tài của tác giả Đỗ Quốc Hưng; tuy nhiên, nó có sự khác biệt về sản phẩm tiêu thụ (Gas/ xăng dầu); theo đó, sự phân tích, đánh giá và các giải pháp đưa ra nhằm phát triển thị trường tiêu thụ cũng cần có sự khác biệt.

e) Lê Cường, “Kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, luận văn thạc sỹ – Đại học kinh tế quốc dân, 1998.
Cũng giống như luận văn của tác giả Đỗ Quốc Hưng, luận văn này cũng đề cập đến vấn đề kinh doanh XD của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam nói chung; trong đó có nhấn mạnh vai trò của cơ sở vật chất kỹ thuật, mạng lưới trong kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, việc áp dụng vào từng Công ty, từng vùng thị trường cần có các giải pháp

phù hợp để đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

2.2. Hướng nghiên cứu

Như đã nêu ở trên, mặc dù đã có một số đề tài nghiên cứu về kinh doanh trong hệ thống Petrolimex; tuy nhiên, mỗi đề tài giải quyết vấn đề dưới các giác độ khác nhau:
– Chỉ đề cập đến kinh doanh XD của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam nói chung, chưa xem xét cụ thể đến đặc thù kinh doanh của từng Công ty thành viên.
– Có đề cập đến việc tổ chức kinh doanh tại một Công ty cụ thể trong hệ thống Petrolimex; tuy nhiên, sản phẩm tiêu thụ lại không phải là xăng dầu, mà là một SP trong chuỗi SP, dịch vụ do Petrolimex cung cấp trên thị trường.
– Đối với hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty xăng dầu khu vực I ,mới chỉ có các đề tài đề cấp đến hệ thống phân phối, hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Chính vì vậy, trong giới hạn của luận văn này, tác giả đã nghiên cứu, phân tích, luận giải các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động quản trị tiêu thụ SPXD tại Công ty xăng dầu khu vực I , từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động này.
Tiếp theo, là mục đích; đối tượng, phạm vi; phương pháp nghiên
cứu:

3. Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ sở gắn với quản trị tiêu thụ SP; đánh giá quản trị tiêu thụ SPXD hiện tại của Công ty xăng dầu KVI trên địa bàn được phân công tại Hà Nội; đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tiêu thụ cho Công ty trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Luận văn đã xác định nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ sở gắn với quản trị tiêu thụ SP, thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị tiêu thụ SPXD của Công

ty xăng dầu KVI; trong giới hạn thời gian (đánh giá thực trạng hoạt động từ năm 2009 trở lại đây và đề xuất giải pháp cho thời gian tới) và không gian (tại vùng thị trường mà Công ty xăng dầu KVI được phân công kinh doanh – địa bàn Hà Nội).

5. Phương pháp nghiên cứu:

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp tổng quát (PP tiếp cận hệ thống, PP thống kê) và phương pháp cụ thể (nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, điều tra khảo sát, Phương pháp so sánh).

6. Kết cấu của luận văn

Luận văn gồm 3 chương: Ngoài ra, luận văn còn có phần kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo

Chương 1: Một số vấn đề chung về quản trị tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng quản trị tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của
Công ty xăng dầu khu vực I trên địa bàn Hà Nội.
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của Công ty xăng dầu khu vực I trên địa bàn Hà Nội.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *