Home » Tag Archives: báo cáo thực tập

Tag Archives: báo cáo thực tập

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập

1.  Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp 1.1.  Mục đích Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức chuyên sâu ngành Quản Trị Kinh Doanh. Bước …

Xem thêm